خرید لباس ترسناک چه زود سراغ امام رفتيد!

از دستاوردهاي پنهان افراطگرایان دولت كه اين روزها و ماه‌ها دارد از اختفاي خود بيرون مي‌آيد، حمله‌هاي گاه و بيگاه برخي رسانه‌هاي منسوب به آنها، به خاندان امام خميني(ره) است. همان كه در اين روزها در خبرگزاري دولتي ايرنا شاهد آن بوديم.از ميراث‌هايِی كه وزیر قبلی ارشاد در دوره وزارت خويش ـ كه با لطف رئيس دولت نهم ناگهان توانست از پشت ميز سردبيري روزنامه كيهان بر مسند رفيع و بلند يكي از مهمترين وزارتخانه‌هاي كشور بنشيند ـ از خود به جاي گذاشت، بردن بعضي اصحاب كيهان به وزارتخانه‌اي بود كه لقب ارشاد را يدك مي‌كشيد.و از اينهاست رئيس خبرگزاري دولتي ايرنا كه بدون كمترين تجربه مديريتي، ابتدا به لطف بي دريغ آقاي صفارهرندي به مديركلي ارشاد استان هرمزگان منصوب شد و پس از مدت کوتاهی به مديرعاملي خبرگزاري دولتي ايرنا گماشته شد و افسوس كه مجلس اصولگرا چشم خود را بر اين انتصاب‌هاي دولت نهم بست و اجازه داد بعضي وزراي آن، با به كار گماردن افرادي همانند او كه در امور مديريتي خام، بي‌تجربه، عصبي و احساسي‌اند و به شهادت همكاران كيهاني و غير كيهاني‌شان، حتي از پس كنترل احساسات خويش هم برنمي‌آيند و فرياد دادخواهي زيردستانشان در اثر ضعف مديريتشان گوش فلك را پر نموده است، اينگونه دست به تخريب و ويرانگري آن هم در عرصه استراتژيک فرهنگ و هنر و رسانه بزنند. همو كه در اين روزها بي‌ادبي آشكار او به خاندان امام خميني از پرده برون افتاده و در نوشته‌اش درباره نوه گرامي امام ـ همو كه همگان نور خميني را در رخسار زيباي او به تماشا مي‌نشينند و تعطيلي مراسم بيست ساله و سنتي برگزاري مراسم احياي شب قدر اين سال تلخ، در حرم نوراني امام كه مامن و پناه دل مومنين خداجوي موحد بود، نشان داد وي تا چه حد ميراث‌دار هوش و ذكاوت و زمان شناسي و موقعيت شناسي خميني پدر و پسر است. همو كه از فضلا و اساتيد مبرز، خوشنام و برجسته حوزه علميه قم است و سال‌هاست در سطوح عالي حوزه تدريس مي‌كند و از قراري كه شنيده‌ام تنها در درس كفايه و اصول او، صدها طلبه كسب فيض مي‌نمايند و برخي بزرگان حوزه او را مجتهد متجزي كه نياز به تقليد از كسي ندارد مي‌دانند- حتي حاضر نشد عنوان حجت الاسلام را به كار برد! و در مكتوب بي‌مقدار خود كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام در اقدامي هوشمندانه و از سر كرامت كه قرآن در برخورد با افراد جاهل آن را توصيه مي‌كند آن را به قدري پست و بي‌مقدار دانست كه از پاسخ و اعتراض به آن خودداري نمود، حقد و حقارتش را آشكار ساخت و در ديكته‌اي كه براي او نوشته بودند، با عنوان ساده و معمولي سيدحسن خميني مورد خطاب قرار داد و در اين نوشته سخيف كوشيد با به كارگيري بعضي تعابير، نوه امام را كه با مساعدت ياران دست پرورده امام، پرچمداري راستين در كنار رهبري و مراجع و از استوانه‌هاي حفظ و حراست از نظام امام است، همپيمان با براندازان نظام! معرفي و عاجزانه و در توهمي كودكانه تلاش كرد ايشان را كه از اميدهاي درخشان عرصه علم و سياست نه تنها در ايران اسلامي كه در جهان اسلام است، از ادامه اين راه براندازي بازدارد!اگرچه خوش ندارم در عرصه فرهنگ از واژگاني كه از آن بوي پادگان و نظامی گري و جنگ به مشام مي‌رسد، بهره ببرم ـ چه معتقدم هر عرصه‌اي را ادبي درخور اوست و بر همين مبناست كه به‌كارگيري ادب عرصه فرهنگ را در اقتصاد و نظاميگري و… پسنديده نيست، اما براي تقريب معنا ناچار از اين تمثيلم كه امثال مدير  خبرگزاري ايرنا كه موضعگيري او بنام دولت تلقي شده و مي‌شود و عجب از آقاي احمدي نژاد كه در اين باره از خود هيچ واكنشي نشان نداد، به سفيهي مي‌ماند كه آتشبار خود را به سمت و سوي مواضع خودي نشانه رفته و در هدم و بنيان عقبه پشتيبان خود مي‌كوشد! و عاقلي بايد كه فورا دست به كار شود و وي را از اين خودزني بازدارد.چنين به نظر مي‌رسد كه وزير جديد محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در نخستين اقدام بايد تكليف خود را با چنين افرادی كه لابد مي‌خواهند با حرمت شكني بيت نوراني امام براي خود وجهه‌اي كسب كنند و به كساني مي‌مانند كه براي آنكه شهره شهر شوند محراب مسجد جامع شهر را آلوده مي‌كنند، روشن نموده و آنها را با قاطعيت از اين وزارتخانه براند تا به ميان همان‌ها و در همانجايي برگردند كه فارغ از نيمه پنهان خود به دنبال كشف و بازسازي نيمه نهان ديگران در تكاپو بوده و هستند!وزيرمحترم ارشاد بخوبي مي‌داندكه اين آزموني فراروي اوست تا تعهدخود را به امام و خط نوراني او بنماياند و به ديگراني كه دل به امثال اين رفتارها خوش نموده‌اند نشان دهد كه خط قرمز او و همه ارادتمندان به اين راه نوراني حفظ حريم سراسرحرمت امام است, و آنها در برابر نور افشاني اين ماه كه همواره آسمان ايران به آن منور خواهند ماند چاره‌اي جز سردادن ناله‌هايي از سر خشم ندارند!بارالها بر این قلم ببخش که در آخرین ساعات ماه شریف تو در دفاع از امام و آل او فارغ از آداب سخن گفت.