Skip to Content

شناسه : 25654301


یک مسلمان رزمنده باید بصیرتش را روی نوک شمشیرش حمل کند.

علي قاسميان در قسمت اول از يادداشت خود در اردکان گويا نوشت: بصیرت یکی از مشخصه های انسان است که نشان دهنده قدرت درک شخص ازمسائلی که اتفاق افتاده وچگونگی برخورد با انها یابهتر بگوییم پیش بینی فرد از مسائلی که حتی اتفاق نیفتاده وقرار است اتفاق بیافتد. بصیرت یعنی پی بردن به چیز های پشت پرده بازیرکی فرد (المؤمن کیس).

قرآن درسوره مبارکه یوسف(ع)به پیامبر می فرماید:ای پیامبر بگو این راه من است من شما وهرکسی که از من تبعیت می کند را با بصیرت به این راه دعوت می کنم. پیامبر میخواهد بگوید تنها گفتن جمله تهلیل شرط مسلمان بودن نیست بلکه اسلام دینی است که فرد را با بصیرت میخواهد وهمیشه از او خواسته در مورد همه مسائل باصر باشد وبا دید عمیق به مسائل نگاه کند اگر تصمیمی می گیرد بیاندیشد که اینده اش چه میشود بدین معنی بصیرت ما ه میشه باید جلوتر از ما حرکت کند، بصیرت مانند نوری است که از چراغ اتومبیل ساطع شده و جلوتراز اتومبیل مسیر را روشن می کند تا راننده مسیر جلو خودرا دیده وبه وجود موانع مسیر پی ببرد مولا علی(ع)درمورد سربازان اطلام میفرماید( حملوا بصائرهم علی رئوس اسیافهم)یعنی یک مسلمان رزمنده باید بصیرتش را روی نوک شمشیرش حمل کند واین بدین معناست که اگر سرباز اسلام خواست کسی را بکشد باید ببیند کشتن او حق است یا ناحق این مسئله را هم میتوانیم به قلم هم تعمیم دهیم به قول حضرت امام(ره)به امید روزی که تمام اسلحه ها به قلم تبدیل شوند امروزه از بسیاری از موارد قلم ها حکم اسلحه دارند، یعنی به راحتی می توان فردی را با قلم ترور شخصیت کرده و او را از جامعه به حاشیه برانیم امام علی(ع)در جواب جمله مالک اشتر بعد از فراغت جنگ که شما یک نفر بیش تر از من کشتید می فرمایند ای مالک من موقع ضربه زدن به قصد کشتن فردی تا چند پشت او را می بینیم و اگر احساس کنم فردی از نسل او به وجودخواهد امدکه برای اسلام مفید باشد اورا نمی کشم واین یعنی بصیرت. 

متاسفانه برخی  ازما مردم یا بصیرتی نداریم یا اگر داریم تا نوک بینی خود را نمی بینیم ما در قرآن واحادیث در مورد بصیرت مطالب زیادی داریم حضرت علی(ع)به میثم می فرماید: ای میثم روزی خواهد رسید که تورا به جرم طرفداری ازمن به فلان درخت خرما می آویزند وزبانت را می برند.

دیدیم که چنین شد ذات حضرت حق میفرماید بنده ام از من اطاعت کن تا تو را مثل خودم کنم البته انسان خدا نمی شود ولی خدا گونه می شود یعنی حضرت حق از قدرت های بی نهایت خود به اندازه ظرفیت هرفردی که درطریق اوحرکت می کند افاضه فیض میفرماید که یکی از این فیوضات قدرت بصیرت است حضرت امام(ره)بابصیرت بالای خود در 15خرداد42, 22بهمن57را می بیند درجواب عمال شاه که از اد میپرسد شما باچه پشتوانه ایی قیام کردید می فرمایند:سربازان من در گهواره اند یاوقتی که در بهمن57 ازطرف دولت بختیار حکوت نظامی مطلق اعلام واز مردم خواسته میشود از خانه هایشان بیرون نیایند امام با بصیرت نقشه دشمن را خنثی نموده واز مردم میخواهد به خیابان به ریخته وحکومت نظامی را بکشند.


آخرین عناوین آخرین عناوین