Skip to Content

شناسه : 28189995


عکسی مربوط به چند سال قبل که در آن یکی از اعضای کمیته معلولان سازمان ملل متحد با استفاده از پا با یکی از نمایندگان آمریکا در سازمان ملل در كنار جان کری دست داد.

به گزارش اردکان گويا؛ عکسی مربوط به چند سال قبل که در آن یکی از اعضای کمیته معلولان سازمان ملل متحد با استفاده از پا با یکی از نمایندگان آمریکا در سازمان ملل در كنار جان کری دست داد.


آخرین عناوین آخرین عناوین