شور جوانان اردکاني در ايستگاه صلواتي به روايت تصوير - نمایش محتوا - اردکان گویا
Skip to Content

شناسه : 31163932


جمعي از جوانان اردکاني با برپايي ايستگاه صلواتي در درب ورودي مصلي از عزاداران حسيني پذيرايي مي کنند.

به گزارش اردکان گويا؛ جوانان اردکاني در درب وروردي مصلي اردکان از عزاداران حسيني با انواع چاي پذيرايي مي کنند.


آخرین عناوین آخرین عناوین