Skip to Content

شناسه : 25707118


مسئله دیگری که درانتخابات مطرح بود پشتیبانی سران کشورهای معاند با انقلاب واسلام، دررأس انها امریکا، ازسران فتنه بود که می بایست از سوی سران فتنه درقبال آن موضع گیری می شد که نشد.

علي قاسميان در قسمت دوم يادداشت خود در اردکان گويا نوشت: درقسمت قبل شمه ایی درمورد بصیرت عنوان شد حال میخواهیم فتنه88رامورد بررسی قرار دهیم،

 ساده اندیشی است که فکر کنیم  مسائل بیش امده بعداز انتخابات88تنهاتقابل دوفکر یا دوجناح مطرح آن روز جامعه بود پیش  کشیدن مسئله تقلب  جز بهانه ایی برای ایجاد تنش والتهاب درکشور، چیز دیگر نبود. دشمنان مایعنی کشورهای غربی، رژیم صیهونیستی وبرخی از کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان باالقاء مسئله تقلب وتأکید برپیروزی یکی از کاندیدهای فتنه، کشوررا باچالشی بزرگ روبه رو کردند، ازطرفی رهبران فتنه که دچار نوعی توهم شده بودند و واقعا فکر میکردند برنده انتخابات هستند و نیز تبریک پیروزی در انتخابات یکی از کاندیده ها قبل از اعلام نتایج توسط وزارت کشور باعث ایجاد التهاب گردیده و مسئله فتنه را کلید زدند.

 مسئله دیگر عدم وجود تقوا و بصیرت در رهبران فتنه که یکی ازمسائل مهم درموضع گیری در قبال مسائل پیش آمده باعث شد آنها برخواسته ی خود مبنی بر پیروزی در انتخابات پا فشاری نمایند. 

ماباید بدانیم که خداوند همیشه مارا امتحان می کند و دراین جریان افراد  زیادی نتوانستند  از این امتحان سربلند بیرون آیند و کارشان به جایی رسید که در مقابل رهبری قرارگرفته و درتقابل با ایشان موضع گیری کردند ونه تنها درقبال شعار های مطرح شده درفتنه مانند: شعارهای انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است یا استقلال ازادی جمهوری ایرانی موضع گیری نکرده بلکه یکی از سران فتنه بعداز بلوای خیابانی با صدور اعلامیه ای برعمل انها صحه گذاشتند.

 مسئله دیگری که درانتخابات مطرح بود پشتیبانی سران کشورهای معاند با انقلاب واسلام، دررأس انها امریکا، ازسران فتنه بود که می بایست از سوی سران فتنه درقبال آن موضع گیری می شد که نشد. حضرت امام (ره)فرمودند اگر روزی دشمنان ما ازما تعریف کردند ماباید به عملکردمان شک کنیم. استفاده ازرنگ سبز به عنوان نماد سیادت وانداختن شال سبز به گردن یکی از کاندیدهابهانه ای شد تاکشورهای غربی در راس انها امریکا به این مسئله دامن زده و ان را به عنوان جنبش سبز مورد حمایت قرار داده وکاربه جایی رسید که رنگ سبز که نماد سیادت بود به دور گردن سگ های خانواده های پولدار شمال تهران بسته شد ویا به دور گردن دختران بی حجابی که در جریان بلوای 88 به طرفداری از حضرات به خیابان ها امده بودند، خودنمایی کند. کشورهای غربی با این کار می خواستند تجربه ایی راکه تحت عنوان جنبش نارنجی دراوکراین به دست آورده بودند درایران نیز تجربه کنند غافل از آنکه اینجا ایران است نه اوکراین.

به قول مولا علی(ع)(الحمدلله الذی جعل اعدا انا من الحمقاء). اما مردم فهیم وبا بصیرت ما که از برخورد فتنه گران وسردمداران انهادرمورد اهانت به شعائر اسلامی وتوهین به اباعبدالله حسین با شعار هیات من الذله ویاحسین به میدان امده وضمن محکوم کردن جریان فتنه برای همیشه مسئله نهم دی را به حماسه ایی پایداردر تاریخ تبدیل کرده ومی بینیم به کوری چشم آنهایی که نمیتوانند اسلامیت نظام را ببینند نهم دی دارای ستاد میشود واز این پس هرسال این ستاد تشکیل وضمن برائت از فتنه88, مردم با بصیرت ما نشان خواهند داد همیشه وهمه جا پشتیبان نظام وولایت بوده وخواهند بود واسلام.


آخرین عناوین آخرین عناوین