Skip to Content

شناسه : 34391963
ویژه سربازان وظیفه؛


سربازان وظیفه ی زندان شهرستان اردکان با شرکت در دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر با انواع مواد مخدر و مکانیسم اثر آن و شیوه های به دام انداخته شدن از طرف سوداگران مرگ آشنا شدند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان اردکان؛ سربازان وظیفه زندان اردکان با شرکت در دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر که در دو بخش حفاظت و اطلاعات و مشاوره و رواندرمانی برگزار گردید، با انواع مواد مخدر و مکانیسم اثر آن و همچنین شیوه های به دام انداخته شدن از طرف سوداگران مرگ آشنا شدند.

پارسئیان، سرپرست حفاظت و اطلاعات ندامتگاه اردکان با تشریح انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و همچنین شیوه های مصرف و ورود آن به زندان، بر لزوم هرچه بیشتر سربازان در این مورد تاکید کرد.

شمالی مسئول روان درمانی زندان نیز با تشریح مکانیسم اثر مواد مخدر و آثار و تبعات آن در زندگی، راهکارهایی برای جلوگیری از به دام انداخته شدن توسط سودگران مرگ برشمرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین