Skip to Content

شناسه : 32528944


جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی دوره های اول ودوم با حضور رییس،معاون آموزشی وکارشناس آموزش ابتدایی در محل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش تشکیل شد.

به گزارش اردکان گويا به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان؛ جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی دوره های اول ودوم با حضور رییس،معاون آموزشی وکارشناس آموزش ابتدایی در محل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش تشکیل شد.

در این جلسه مسائل آموزشی،پاسخ به نامه ها،اتوماسیون اداری وارزشیابی کیفی توصیفی مطرح شد وهمچنین رای گیری برای انتخاب نماینده معاونین دراین جلسه انجام شد. ودرخاتمه جلسه، به دو نفر از معاونین که در تهیه فایل،نرم افزار،رفع مشکل اتوماسیون اداری وفعالیتهای خاص آموزشی شرکت داشتند، لوح تقدیروهدایایی اهداء شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین