Skip to Content

شناسه : 25947846


این پایش سیستماتیک که با همکاری اداره کل محیط زیست استان یزد، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و انجمن دوستداران محیط زیست اردکان انجام گرفت.


به گزارش اردکان گويا، پارک ملی و منطقه حفاظت شده سیاهکوه که دو منطقه چسبیده به هم هستند، با وسعت نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار، در شهرستان اردکان محدوده مرزی استان یزد و اصفهان واقع شده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین