Skip to Content

شناسه : 8372577


در انتخاب های مختلف آدمها بر اساس ملاکها و معیارهایی دست به یک انتخاب می زنند. انتخاب هایی که گاه نه چندان مهم و در صورت اشتباه به راحتی قابل جبران و یا حداقل خسارت چندانی نخواهد داشت. و

به گزارش اردکان گویا ؛ در انتخاب های مختلف آدمها بر اساس ملاکها و معیارهایی دست به یک انتخاب می زنند. انتخاب هایی که گاه نه چندان مهم و در صورت اشتباه به راحتی قابل جبران و یا حداقل خسارت چندانی نخواهد داشت. و البته گاهی این انتخاب ها سرنوشت ساز و تعیین کننده است که هر گونه خطا و اشتباه، جبران ناپذیر و یا با خسارتهای بسیار زیادی همراه خواهد بود.
یکی از سرنوشت سازترین و مهم ترین انتخاب ها در زندگی انسان، انتخاب همسر است که می تواند آینده زندگی او را متحول و دگرگون کند.
انتخاب همسر در میان جوانان ما دو نوع است.
یکی اینکه با دیدن سوژه ای دل به او می بندند و بر اساس همین ظاهری که دل در گرو آن گذاشته، اقدام نموده و خوشحالند که به دلدار رسیده و همسر مناسب خود را یافته اند.
گروه دوم برای انتخاب شریک زندگی خود ملاک و معیار دارند. این گروه گزینه های مورد نظر را با ملاکهای خود می سنجند و در صورت تطابق نسبی برای مراحل بعدی اقدام می نمایند.
تفاوت میان این دو چیست؟
متأسفانه در گروه اول چون از همان ابتدا عاشق چشم و ابروی طرف شده اند و احساساتشان بر تفکر و تعقشان غلبه پیدا کرده است نمی توانند واقع بینانه و بر اساس ملاک و معیار صحیحی انتخاب نمایند. نه اینکه نخواهند؛ خیر. نمی توانند درست فکر کنند و ببینند و صحیح انتخاب نمایند.
محبت بیش از حد در مقطع انتخاب همسر در این گروه اجازه نمی دهد عیبهای طرف مقابل را ببیند و گاهی حتی عیبهای او را حسن می پندارد. در نتیجه به تبع این خطای بسیار خطرناک، اختلافات بعدی که از قبل وجود داشت ولی کسی نتوانسته بود آن را ببیند خود نمایی نموده و در همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک به یک مسأله و گاهی بحران تبدیل می گردد.
ولی در گروه دوم وقتی ملاکها سنجیده شد و گزینه روی میز با آن ملاکها تطابق حد اکثری داشت دل در پیچ زلف او می نهند و لذا درصد خطای کمتری خواهد داشت.


آخرین عناوین آخرین عناوین