Skip to Content

شناسه : 30629396


اردو جهادي آموزشي شهيد عاصي زاده در روستا هفتادر اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گويا، اردو جهادي شهيد عاصي زاده با همکاري بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور اردکان در روستاي هفتادر اردکان برگزار شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین