Skip to Content

شناسه : 25974382
به دلیل تجاوز در حریم جاده صورت گرفت


به دستور قاضی دادگاه و مطابق با حکم صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری، 2 بنا به دلیل تجاوز در حریم جاده شهر اردکان پس از رای کمیسیون مذکور تخریب و معابر تصرف شده آزاد سازی شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرنگار واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان؛ رای بدوی صادره از کمیسیون ماده 100 توسط اعضای کمیسیون با توجه به تصرف معبر عمومی حکم تخریب، صادر که با توجه به شکایت مالکین هر دو بنا، پرونده مجددا در کمیسیون ماده 100 تجدید نظر مطرح که اعضای این کمیسیون به دلیل تصرف معبر عمومی نسبت به تائید رای  تخریب، تاکید و حکم املاک مذکور به تصویب اعضاء رسید.

در ادامه روند اجرای حکم صادره از کمیسیون تجدید نظر آراء صادره از طرف کمیسیون به مالکین ابلاغ و طی مدت 10 روز قبل از اجرای حکم، شهرداری نیز به مالکین جهت اجرای رای، حکم صادره را به صورت کتبی ابلاغ کردند و در زمان اجرای حکم با اطلاع مالکین، حکم صادره اجرا شد.

شهرداری اردکان می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.

همچنین کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط، رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.


آخرین عناوین آخرین عناوین