Skip to Content

شناسه : 34105368


با حضور مردم و جمعی از مسئولین اداره اوقاف و امور خیریه اردکان، بقعه متبرکه سید هاشم این شهرستان؛ غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛

آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان
آیین معنوی غبار روبی بقعه متبرکه سید هاشم اردکان

آخرین عناوین آخرین عناوین