Skip to Content

شناسه : 34438997


در راستای بررسی مسائل و مشکلات خانواده‌های شاهد و ایثارگر در شهرستان اردکان، مدیر کل و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با جمعی از این خانواده‌ها دیدار کردند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛

دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان
دیدار عمومی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با خانواده های شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان

آخرین عناوین آخرین عناوین