Skip to Content

شناسه : 32165768


رئیس جمهور محترم درماههای اخردولت یازدهم از طریق صدا و سیما منشور حقوق شهروندی را اعلام می کنند،سوال اینجاست چه حقی بالاتر از حق انتخاب برای یک شهروند متصور است؟

 اردکان گويا؛ در خصوص انتخاب شهردار اردکان گفتن سه نکته خالي از لطف نيست:

1_ خوب به خاطر داریم که رئیس جمهور دوره هفتم و هشتم که قراربود برای اولین بار در زمان ریاست جمهوریشان انتخابات شوراها برگزار شود،  در تلویزیون ظاهر شده و اعلام کردن دمی خواهند  یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرایی کنند که بی شک این امر را میتوان یکی از افتخارات دولت نام برده تلقی کرد، ولی  می  بینیم که پس از گذشت بیست سال و اندی کسانی که خود را از طرفداران و رهپویان او میدانند همان قانون از معطلی درآمده را مجددا در اردکان  معطل کرده اند. سوال این است اگر این قانون از معطلی درآمده است پس به چه حقی در اجرا آن را مجددا معطل می کنند؟ مگر انتخابات سالم برگزار نشده ؟ مگر صحت انتخابات تایید نشده ؟ پس چرا شورایی که در سلامت آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست،شهرداری را  انتخاب می کنند، ولی از طرف استانداری مورد تایید قرارنمی گیرد و عملا به رای مردم دهن کجی شده  و قانون از معطلی درآمده را دوباره معطل می کنند؟

2_ رئیس جمهور محترم درماههای اخردولت یازدهم از طریق صدا و سیما منشور حقوق شهروندی را اعلام می کنند،سوال اینجاست  چه حقی بالاتر از حق انتخاب برای یک شهروند متصور است؟! همه میدانیم که طبیعی ترین حق یک شهروند حق انتخاب اوست . بیاد داریم انتخابات فرمایشی زمان طاغوت را که رای مردم هرچه بود انها هرکسی را که خود می خواستند منصوب می کردند و این یعنی از بین رفتن طبیعی ترین حق یک شهروند .  ما هم اکنون شاهد آن هستیم که میخواهند علی رغم برگزاری انتخابات و انتخاب شهردار از سوی شورای اردکان،شهردار انتصابی را بر مردم تحمیل کنند.

3_در تاریخ 1396/9/1 وزیر کشور از طریق صدا و سیما صراحتا اعلام کردند که ورود استانداران در انتخاب شهرداران ممنوع است. پس استانداری یزد به چه حقی به خود اجازه می دهد  در انتخاب شهردار اردکان دخالت کرده و این شهر را ماه ها  بدون شهردار و در سرگردانی نگه دارد؟

  علي قاسميان


آخرین عناوین آخرین عناوین