Skip to Content

شناسه : 35245822
تصاویر؛


بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دو آموزشگاه ابتدایی مجری برنامه تعالی (آموزشگاه های مادر و 22 بهمن ماه) شهرستان اردکان بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان فعالیت های این دو آموزشگاه قرار گرفتند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

 

 

آخرین عناوین آخرین عناوین